Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Pravidlá súťaže na Facebook-u

PODMIENKY SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK ŽILINA

Súťaž k zľavovej akcii Hriešne dobré nákupy

1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s. so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2.    Súťaž prebieha v termíne od 15.3.2022  do 17.3.2022.

3.    Výhrou v súťaži sú: 
- 3 x ALBI šálka s nápisom
- 2 x ALBI termohrnček
- 3 x balíček pochutín z predajne Bio Organic
- 3 x poukážka do predajne CCC na 30% zľavu na nákup nezľavnených produktov
- 2 x darčeková karta  Deichmann v hodnote 10 €
- 3 x Zrnková káva DOPPIO, 250g
- 3 x balíček MARIONNAUD (rúž, očný tieň, korektor, štetec, ceruzka)
- 1x balíček z predajne MY SWEET HOME (koreničky, sviečka, scented card Max Benjamin)
- 1 x  Darčeková poukážka OPTIKA MANIA v hodnote 50 €
- 3 x Nákupná poukážka ROBEL na 50% zľavu na nezľavnený tovar
- Kozmetický balíček YVES ROCHER (Mix produktov Yves Rocher v darčekovom balení)

Výherca si bude môcť vybrať jeden z uvedených darčekov, ktoré budú v čase vyzdvihnutia výhry ešte k dispozícii na správe centra, tzn. z tých, ktoré si ešte nevyzdvihli ďalší výhercovia pred ním.

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v bode 3. Za týchto súťažných podmienok:

5.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 17.3.2022 popoludní

6.    Súťaží sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Auparku Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 15.3.2022

7.    Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťaži, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

9.     Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na Správe centra Aupark Žilina, každý pracovný deň v čase od 7:30 do 16:30 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 14.4.2022, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 20 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.