Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Pravidlá súťaže na Facebook-u

PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK ŽILINA

1. SÚŤAŽ spolu s GreenWay Infrastructure o Tescoma súpravu na bylinky s LED osvetlením

1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2. Súťaž prebieha v termíne od 21.4.2023 do 28.4.2023.

3. Výhrou v súťaži je Tescoma súprava na bylinky s LED osvetlením

4. Organizátor súťaže vyžrebuje 1 výhercu, ktorý vyhrá 1 súpravu na bylinky s LED osvetlením

- žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 28.4.2023 popoludní

- súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a FB stránke Aupark Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 21.4.2023

- súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

- výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

5.   Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 4. a zároveň  odpovedal na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.  

6. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť výhradne OSOBNE na manažmente AUPARK Žilina počas pracovných dní od 7:30 do 16:00 do konca mája. Výhru neposielame poštou!

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.2. SÚŤAŽ HUMANIC o 2x detská obuv do hodnoty 59,95€

1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2. Súťaž prebieha v termíne od 2.5.2023 do 9.5.2023.

3. Výhrou v súťaži je 2x detská obuv podľa vlastného výberu z predajne HUMANIC Aupark Žilina do 59,95€

4. Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov

- žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 9.5.2023

- súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a FB stránke Aupark Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 21.4.2023

- súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

- výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

5.   Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň  odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.  

6. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť výhradne OSOBNE v predajni HUMANIC Aupark Žilina, počas otváracích hodín predajne. Výhru neposielame poštou!

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


3. SÚŤAŽ ku Dňu Matiek v spolupráci s PUPA

1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2. Súťaž prebieha v termíne od 9.5.2023 do 15.5.2023.

3. Výhrou v súťaži je 9x darčeková dóza PUPA Sweets lovers kit (200ml telové mlieko a 200ml mlieko do sprchy) slaný karamel, alebo chocolate cookie

4. Organizátor súťaže vyžrebuje 9 výhercov:

- žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 15.5.2023 popoludní

- súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a FB stránke Aupark Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 9.5.2023

- súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

- výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

5.   Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň  odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.  

6. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť výhradne OSOBNE na manažmente AUPARK Žilina počas pracovných dní od 7:30 do 16:00 do 16.6. 2023. Výhru neposielame poštou!

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.