Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Prevádzkový poriadok Aupark ŽIlina

Prevádzkový poriadok AUPARK-u


1. Zákaz vstupu zvierat do AUPARKU-u s výnimkou psov, ktorí sú na vodítku a majú košík (táto výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov);

2. Zákaz nosenia strelných zbraní v AUPARK-u;

3. Zákaz vjazdu bicyklov a iných podobných dopravných prostriedkov do AUPARK-u;

4. Zákaz vstupu podomových obchodníkov do AUPARK-u;

5. Zákaz vstupu bezdomovcom do AUPARKu;

6. Zákaz vstupu pouličných predavačov do AUPARK-u a zákaz umiestnenia ich stánkov, vrátane akýchkoľvek súvisiacich obchodných aktivít v celom areáli AUPARK-u, vrátane exteriérov AUPARK-u (zelených i            spevnených plôch, komunikácií, parkovísk pri AUPARK-u);

7. Zákaz vstupu žobrákom do Predmetu nájmu či do areálu AUPARK-u, vrátane exteriérov AUPARK-u;

8. Zákaz umiestňovania alebo rozdávania letákov v celom areáli AUPARK-u (vrátane exteriérov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;

9. Zákaz konzumácie alkoholu v areáli AUPARK-u (vrátane exteriérov AUPARKu), s výnimkou konzumácie v rámci Prenajímateľom povoleného užívania prenájomcov v AUPARK-u;

10. Zákaz demonštrácií v areáli AUPARK-u;

11. Zákaz vyučovania riadenia motorových vozidiel na parkoviskách areálu AUPARKu;

12. Zákaz jazdenia na skateboarde a kolieskových korčuliach v areáli AUPARKu i v exteriéroch AUPARK-u;

13. Zákaz poškodzovania rastlín a zelených plôch v areáli AUPARK-u vrátane exteriérov AUPARK-u;

14. Zákaz odhadzovania odpadkov v celom areáli AUPARK-u vrátane exteriérov AUPARK-u;

15. Zákaz umývania vozidiel v areáli AUPARK-u vrátane exteriérov AUPARK-u;

16. Zákaz uskutočňovania mechanických prác v AUPARK-u;

17. Zákaz ponechania vozidiel na parkovisku v areáli AUPARK-u počas noci bez povolenia Prenajímateľa;

18. Zákaz predaja losov, charitatívnych lotérií a podobných artiklov v areáli AUPARK-u vrátane exteriérov bez povolenia Prenajímateľa;

19. Zákaz umiestňovania rukou písaných odkazov na výklady a okná v areáli AUPARK-u;

20. Zákaz umiestňovania reklamných plagátov do výkladov a okien v AUPARK-u, s výnimkou plagátov umiestnených na vývesných tabuliach;

21. Zákaz hlasnej hudby v areáli AUPARK-u vrátane exteriéru AUPARK-u (okrem prípadov a podujatí schválených Prenajímateľom);

22. Zákaz politických plagátov či agitácie v areáli AUPARK-u vrátane exteriérov AUPARK-u bez povolenia Prenajímateľa;

23. Zákaz akýchkoľvek činností v celom areáli AUPARK-u vrátane exteriérov AUPARK-u, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť AUPARK-u a osoby;

24. Zákaz nemorálneho, na verejnosti neakceptovateľného alebo nespoločenského správania sa v celom areáli AUPARK-u;

25. Zákaz manipulácie s akýmkoľvek bezpečnostným či protipožiarnym vybavením v areáli AUPARK-u;

26. Osoba pristihnutá pri krádeži v areáli AUPARK-u bude vykázaná z areálu AUPARK-u;

27. Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí priestupku v areáli AUPARK-u, Prenajímateľ má právo zakázať jej vstup do areálu AUPARK-u;

28. Osvetlenie výloh obchodov bude rozsvietené do polnoci;

29. Povinnosť dodržiavať otváracie hodiny

PO - NE 9.00 hod až 21.00 hod;

30. Zásobovanie je povolené v časoch od 6.00 do 9.00 a od 21.00 do 24.00, pričom nájomcovia majú povinnosť používať výlučne vozíky s bielymi gumami (možnosť ich zapožičania v AUPARK-u);

31. Zákaz umiestňovania reklamných tabúľ alebo stojanov na plagáty, či stojanov akéhokoľvek druhu pred obchody a iné priestory v AUPARK-u ako aj v exteriéroch AUPARK-u;

32. Prenajímateľ bude mať právo zakázať akémukoľvek nájomcovi akúkoľvek reklamu, ktorá podľa názoru Prenajímateľa smeruje k poškodeniu mena a povesti AUPARK-u alebo jeho príťažlivosti ako obchodného centra a na základe písomného oznámenia Prenajímateľa je nájomca povinný od takej reklamy upustiť, alebo ju ukončiť;

33. Chodníky, vstupy, priestory, dvory, výťahy, vestibuly, schody, chodby alebo haly nebudú žiadnym nájomcom blokované alebo zaťažované. Tieto priestory budú nájomcami využívané iba pre vstup a odchod do a z Predmetu nájmu;

34. Krídlová okná, presklené dvere, strešné okná a dvere, ktoré odrážajú či prepúšťajú svetlo a vzduch do chodieb, priechodov a ďalších miest v AUPARK-u, nebudú žiadnym nájomcom zakrývané alebo blokované a na okennej rímse, výkladoch a oknách nebudú umiestňované žiadne fľaše, balíčky alebo iné nežiaduce predmety;

35. Žiadne vitríny alebo iné predmety nebudú umiestňované pred AUPARK-om alebo upevňované na AUPARK-u zvonku, ani umiestňované do hál, chodieb či vestibulu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;

36. Toalety, umývadlá a ostatné sanitárne inštalácie nebudú používané pre akékoľvek iné účely, než pre tie, ktoré sú určené, a nebudú sa do nich odhadzovať žiadne smeti, odpad, handry, kyseliny a iné látky;

37. Zákaz postávania fajčiaceho personálu nájomcov pred obchodmi;

38. Úroveň hlasitosti hudby hranej v obchodoch podlieha schváleniu Prenajímateľom.